Pravidlá pre výber obrázku

Obsahom obrázka nesmú byť tieto motívy:

 1. ochranné známky,
 2. názvy alebo obchodné mená právnických osôb,
 3. reklamné alebo propagačné materiály,
 4. bankovky alebo mince v súčasnosti používaných alebo už zaniknutých tuzemských alebo zahraničných mien alebo platidiel,
 5. podobizne slávnych osobností, politikov, hercov, hudobníkov, športovcov, animovaných postavičiek, a iných verejne známych osobností aj už nežijúcich;
 6. telefónne čísla, adresy, adresy internetových stránok, čísla bankových účtov, osobné čísla, PIN kódy, iné autentifikačné a identifikačné údaje,
 7. motívy obsahujúce prejavy agresie, provokatívny, sexuálny, násilný alebo inak urážlivý, zneucťujúci či proti dobrým mravom zameraný obsah,
 8. motív zachytávajúci priestupok, trestný čin alebo iný delikt v rozpore s právnym poriadkom,
 9. zobrazenie alebo značka alkoholu, tabakových výrobkov, omamných a psychotropných látok, zbraní,
 10. značky tovarov alebo služieb,
 11. obrázky zjavne upravované počítačovými programami, najmä fotomontáže,
 12. logá, slogany, materiály alebo značky chránené autorským právom,
 13. logá a slogany s motívom olympijských hier,
 14. motívy zobrazujúce nezákonné alebo spoločensky či kultúrne neakceptovateľné chovanie,
 15. výrazy či označenia, prejavy rasizmu a diskriminácie,
 16. zobrazenia (fotografie) osôb používané na oficiálnych dokladoch na identifikačné účely,
 17. vyplnené alebo vzorové úradné tlačivá alebo; iné listiny, doklady alebo osvedčenia vydané štátom alebo orgánom verejnej správy, rozhodnutia štátnych orgánov alebo orgánov verejnej správy,
 18. motívy zobrazujúce názory alebo presvedčenie extrémistických politických ilegálnych alebo spoločensky nežiaducich skupín,
 19. politické alebo náboženské motívy, symboly a vyhlásenia,
 20. motívy, ktoré môžu narušiť bezpečnostné prvky Platobnej karty,
 21. motívy, ktoré pôsobia urážlivo a proti kartovej spoločnosti,
 22. motívy brániace jednoznačnej identifikácii karty obchodníkmi,
 23. iné zobrazenia, ktoré podľa vlastného uváženia Banky, nie sú vhodné na Vlastnú kartu.